Jednací řád ŠR

28.11.2012 17:00

Jednací řád

Školské rady Základní školy a mateřské školy Velké Losiny

schválený školskou radou na zasedání dne 28. listopadu 2012

Článek 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád školské rady (dále jen rada) upravuje jednání, způsob usnášení se a hlasování rady.

Článek 2

Postavení školské rady

(1)  Rada je orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli školy a dalším osobám podílet se na správě školy, při které byla zřízena. Vzniká na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen školský zákon). Členství v radě je čestné.

(2)  Rada plní úkoly vyplývající z ustanovení § 168 odst. 1 písm. a) až j) školského zákona.

(3)  Rada se skládá z členů. Členové jsou jmenováni a voleni v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 až 5 školského zákona. Členové rady volí ze svých řad předsedu.

(4)  Počet členů rady stanoví zřizovatel školy.

(5)  Členové rady jsou oprávněni v rámci plnění jejích úkolů jednat jejím jménem.

(6)  Funkce člena rady zaniká

a)   jednostranným písemným odstoupením člena rady,

b)   uplynutím volebního období,

c)   v případě pedagogického pracovníka dnem, kdy tento přestal být zaměstnancem školy, při níž je rada zřízena,

d)   v případě zákonného zástupce nezletilého žáka dnem, kdy žák přestane být žákem školy, při níž je rada zřízena,

e)   smrtí člena rady.

Článek 3

Jednání rady

(1)    Rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání se koná ve lhůtách a termínech stanovených plánem činnosti, který sestavuje rada zpravidla na pololetí roku. V případě schvalování dokumentů dle ustanovení § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona se jednání rady přizpůsobí termínům stanoveným v ustanovení § 168 odst. 3 školského zákona.

(2)    Program zasedání rady navrhuje její předseda; přitom vychází z plánu činnosti, usnesení rady, aktuálních potřeb rady a školy a z iniciativních návrhů členů rady.

(3)    Předseda svolává zasedání rady, organizuje jeho přípravu a činnost rady. Je oprávněn požadovat na řediteli školy pomoc a informace o škole. Na vyzvání předsedy rady je ředitel školy povinen se zasedání rady zúčastnit. Pozvánku obdrží všichni členové rady, popř. ředitel školy, v písemné nebo elektronické podobě nejméně 7 dnů před jednáním rady.

(4)    Nemůže-li se člen zúčastnit jednání rady, oznámí předem předse­dovi rady důvody své nepřítomnosti, příp. své stanovisko k projednávané záležitosti. Toto stanovisko však nenahrazuje hlasování a jiný člen rady nemůže za nepřítomného člena rady hlasovat.

(5)    Jednání rady je veřejné, pokud rada nestanoví jinak.

(6)    Jednání rady se zúčastňují její členové. Jejich členství je nezastupitelné. Rada si může přizvat na jednání další odborníky, kteří se jednání rady zúčastňují s hlasem poradním. O vystoupení přizvaných osob na jednání rady rozhodují její členové hlasováním. Opakovaného projednání dokumentů uvedených v ustanovení § 168 odst. 1 písm. b) až d) se vždy účastní zřizovatel.

(7)    Jednání rady řídí předseda rady. V jeho nepřítomnosti řídí radu jiný člen rady pověřený předsedou. Předsedající řídí hlasování rady, uděluje slovo v rozpravě a dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh. Pokud předseda rady za své nepřítomnosti nepověří nikoho k řízení jednání rady, rozhodnou na začátku jednání o předsedajícím přítomní členové svým hlasováním.

(8)    O účasti na jednání rady se pořizuje prezenční listina s podpisem každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání rady.

(9)    Z každého jednání se pořizuje zápis a usnesení, které podepisuje předseda. Na začátku jednání určí předseda rady osobu, která bude zápis a usnesení z jednání pořizovat.

(10) Zápis z jednání spolu s usnesením rady obdrží všichni členové a ředitel školy nejpozději do 14 dnů po skončení jednání rady

Článek 4

Usnesení rady a hlasování

(1)   Rada je způsobilá se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

(2)   Rada se usnáší většinou hlasů členů přítomných na jednání.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

(1)   Ke změně, dodatku či vydání nového jednacího řádu rady je třeba schválení nadpoloviční většinou všech členů rady.

(2)   Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho schválení školskou radou, t. j. dne 29. listopadu 2012.

Ve Velkých Losinách dne 28. listopadu 2012

Ing. Pavel Jonák, předseda ŠR