TYMYJÁN - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠVP Tymyján

Tymyján

Průřezová témata

Vzdělávací oblasti

Jazyk a jazyková komunikace

  

Matematika a její aplikace

Informační a komunikační technologie

Člověk a jeho svět

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce