Provozní řád tělocvičen

1.    Dobou vymezenou skupině v časovém rozpisu využívání tělocvičen se rozumí časový interval od vstupu až po odchod skupiny z tělovýchovného pavilonu. Čas strávený na přípravu tělocvičen ke specifickým činnostem skupiny (vstup do pavilonu, převlékání, přezouvání, příprava materiálu, ...) i čas potřebný k ukončení činností (..., úklid materiálu, hygiena, převlékání, přezouvání, odchod z pavilonu) spadá do této smluvně přidělené doby.

2.    Vedoucí skupiny zodpovídá za dodržování časového rozpisu využívání tělocvičen.

3.    Vstup do tělovýchovného pavilonu je povolen pouze pod vedením cvičitele nebo určeného vedoucího staršího 18 let na pokyn správce pavilonu.

4.    Při vstupu se cvičenci přezouvají v určené šatně. Obuv a civilní oděv nechávají v této šatně! Pohyb ve všech prostorách je povolen pouze po přezutí do sálové obuvi, která neznečišťuje palubovou podlahu.

5.    Na chodbách a v šatnách tělovýchovného pavilonu není povoleno uschovávat jízdní kola! K tomuto účelu slouží stojany u zadního vchodu do tělocvičen. Do chodeb a šaten není povoleno přesouvat aktivity z tělocvičen.

6.    S vnitřním vybavením tělocvičen je potřeba zacházet šetrně. Jakékoliv jeho poškození je třeba neprodleně nahlásit správci pavilonu a po dohodě zajistit opravu či náhradu.

7.    Tělocvičny se nepronajímají za účelem kopané a softbalu. Výjimku tvoří hra s tzv. líným míčem.

8.    Vedoucí skupiny nese právní odpovědnost za dodržování všech pravidel bezpečnosti, hygienyprotipožárních předpisů. Má neustálý přehled o všech členech své skupiny.

9.    Vedoucí skupiny zodpovídá za dodržování pořádku v dalších užívaných prostorách tělovýchovného pavilonu (šatny, umývárny, chodby, sociální zařízení). Mimořádné znečistění těchto prostor je potřeba uklidit po dohodě se správce ještě před jejich předáním.

10.Vedoucí skupiny po odchodu cvičenců zkontroluje vypnutí osvětlení a vody, uzavření oken a uzavření hlavních vchodových dveří.

11.V celém areálu tělocvičen platí přísný zákaz kouření a konzumace alkoholu.

Při svévolném nebo závažném porušení těchto zásad bude skupina vyloučena z rozvrhu tělovýchovného areálu bez nároku na vrácení nájemného.

Ve Velkých Losinách dne 1. září 2018

Mgr. Jiří Ševčík, ředitel školy