Obvody rovinných geometrických útvarů

čtverec

  

obdélník

rovnoběžník

kosočtverec

trojúhelník různostranný

trojúhelník rovnoramenný

trojúhelník rovnostranný

lichoběžník obecný

lichoběžník rovnoramenný

kruh (délka kružnice)

 

Obsahy rovinných geometrických útvarů

čtverec

obdélník

rovnoběžník

trojúhelník

lichoběžník

kruh

 

 

   

 

Jednoduché konstrukce

osa úsečky (střed úsečky)

osa úhlu (rozpůlení úhlu)

 

Středová souměrnost

zobrazení bodu

zobrazení úsečky

zobrazení přímky

zobrazení úhlu

zobrazení n_úhelníku

zobrazení kružnice

       

 

Osová souměrnost

zobrazení bodu

zobrazení úsečky

zobrazení přímky

zobrazení úhlu

 

zobrazení n_úhelníku

 

zobrazení kružnice

 

       

 

Konstrukce trojúhelníku

konstrukce sss

konstrukce sus

konstrukce usu

konstrukce c_vc_a

 

Konstrukce v trojúhelníku

výšky různostranného trojúhelníku

těžnice různostranného trojúhelníku

střední příčky různostranného trojúhelníku

kružnice trojúhelníku opsaná

kružnice trojúhelníku vesaná

 

Přímka a kružnice

tečna kružnice v bodu ležícího na kružnici

tečna kružnice z bodu ležícího vně kružnice

 

Různé

Pythagorova věta

Thaletova kružnice